اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

افزایش درخواست کارت هوشمندملی درتیرماه سالجاری

نیکخواه رئیس اداره ثبت احوال شهرستان آبیک اعلام کرددرنیمه اول تیرماه سالجاری تعداد112فقره درخواست کارت هوشمندملی جهت متقاضیان کارت اولی ومتقاضیان تغییرمشخصات سجلی ثبت گردیده که این تعداددرمقایسه بامدت مشابه ماه قبل ازافزایش 5/3برابری برخوردارگردیده است.وی همچنین تعداددرخواست کارت هوشمندملی ازابتدای طرح درشهرستان آبیک تانیمه اول تیرماه سالجاری را556فقره وتعدادکارتهای صادره را350فقره اعلام نمود.

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع