اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

وظایف اداره ثبت احوال

وظایف اداره کل ثبت احوال استان قزوین وادارات تابعه
    •    برنامه ریزی وهماهنگي با سایر دستگاههای ذیربط برای انجام ثبت به موقع وقایع حیاتی در استان.
    •   برنامه ريزي،منظور اجراي دقيق قوانين،آئين نامه ها،تصويبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلي حقوقي اداري و مالي ابلاغ شده از طريق سازمان.
    •   تامين و تسهيل در انجام امور اداري،استخدامي بودجه اي ، مالي وحقوقی وسجلی واحدهاي تابعه
    •    برنامه ريزي پيرامون تشكيل هياتهاي حل اختلاف و تشكيل و اعزام اكيپ هاي سيار سجلي.
     •   نظارت بر حس انجام امور واحدهاي تابعه و تعقيب و پيگيري عمليات اجرائي.
     •   سازماندهي،برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و كنترل سيستمهاي كاربردي مورد نياز ادارات تابعه.
    •   برنامه ريزي جهت بهره گيري هر چه بيشتر و موثرتر از منابع و قابليتهاو سيستم در عمليات كامپيوتري. نظارت و نصب و راه اندازي سيستم در ادارات تابعه.
    •   بررسي و مطالعه مشكلات اجرايي و نظارت بر رفع اشكالات احتمالي و ارائه پيشنهاد در جهت بهبود كار.
      •   هماهنگي در جهت تامين نيازمنديهاي اجرائي سيستم و تامين نيروي انساني در ادارات تابعه.
      •   هماهنگي در زمينه آموزش هاي لازم جهت افزایش دانش شغلی و ارتقاء كارايي پرسنل تحت سرپرستي.
     •   حفاظت از اطلاعات و رعايت دستورالعملهاي حفاظتي. ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مكانيزه.
     •   انجام بررسيهاي مستمر و دائمي از نحوه عمليات كاركنان تحت سرپرستي بمنظور حصول اطمينان ازانجام عمليات صحيح اجرائي و پيشگيري از هر گونه کارهای موازی وغیر ضروری
    •   شركت در كميسيونها و سمينارهاي علمي و تخصصي و تهيه گزارشات مربوطه.

   •   تهيه گزارشات عملكرد آماري. دريافت و كنترل استعلامهاي مجاز و پاسخگويي به آنها.
    •   تعيين اولويتها و تهيه برنامه عمليات روزانه و ابلاغ به واحدهاي اجرائي.
     •   انجام مسئوليتهاي محوله در زمينه توزيع و كنترل كارت شناسائي.
    •   تدارك آرشيوهاي مناسب عكس ،اسناد و مدارك متقاضيان و آحاد جامعه بر اساس آخرين روشهاي بايگاني.
    •   برنامه ريزي در جهت تهيه آمارهاي انساني و سجلي بصورت ماهانه،فعلی و سالانه.
    •   تهيه جداول،نمودارها و شاخصهاي آماري در فرمهاي مناسب طبق سياستهاي سازمان.
    •   بررسي و مطالعه و برنامه ريزي پيرامون شناخت تنگناهاي اداري،رفاهي كاركنان وتجهيزات و تداركاتي واحدهاي تابعه و اقدام در جهت رفع آنها.
    •   تهيه و تنظيم بودجه پیشنهادی وموافقت نامه ها اعم از هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای دفاع از آن دراستانداری و تعقيب و پيگيري آن تا مرحله تصويب و تخصيص.
    •   نظارت بر حفظ شناسنامه هاي نانويس،اوراق و دفاتر سجلي وحفظ و حراست از اسناد سجلي بايگاني ها و آرشيو ادارات تابعه.
     •   ارائه پيشنهادات سجلي،اداري و مالي و برنامه به واحدهاي ستادي. نظارت بر حفظ و حراست ساختمانها،اموال منقول و غيرمنقول و تامين نظافت و بهداشت محل كار كاركنان ادارات تابعه.
     •   حفظ ارتباط مستمر با واحدهاي ذيربط استان در جهت رفع مشكلات جاري اداره كل واحدهاي تابعه.

وظایف ثبت احوال شهرستانها
25- ثبت واقعه ولادت و سدور شناسنامه برابر قوانین و مقررات.
26- ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات.
27- ثبت واقعه ازدواج وطلاق و نقل تحولات در اسناد سجلی مربوطه.
28- انجام امور مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی .
29- تشکیل هیئت های حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلی.
30- دفاع از اسناد سجلی در مراجع قضائی برابر قوانین و مقررات .
31- اجرای احکام دادگاهها در اسناد سجلی برابر مقررات.
32- استخراج صور شمولین و واجب التعلیم و تهیه آمارهای مربوط.
33- تهیه آمار و وقلیع ثبت شده و جداول مربوط برابر سایر دستورالعملها در قالب فرمهای مربوط. 34- نظارت بر امور دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از طریع کنترل اعلامیه های مربوطه.
35-  ارائه پیشنهاد در زمینه های سجلی ، اداری و مالی به واحد اداره کل.
36-  حفظ ارتباط مستمر با ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاری با هماهنگی اداره کل.
37-  همکاری و هماهنگل در نصب و راه اندازی سیستم یا ترمینالهای اداره متبوع.
38-  همکاری در پیاده کردن و نگهداری نرم افزارهای سیستم و بهره برداری ازآنها.
39- تهیه گزارشات ضروری و دوره ای از پیشرفت فعالیتها.
 40- رفع اشکال احتمالی اداره متبوع در زمان بهره برداری از سیستم .
41- هماهنگی در زمینه آموزش های لازم جهت ارتقاء کارایی پرسنل.
42- نظارت و کنترل بر انجام فعالیت های اپراتوری سجلی و متصدیان کنترل.
43-.برنامه ریزی عملیات سیستم جمع آوری اطلاعات در چهار چوب برنامه کلی تنظیم شده.
44- انجام سایر امور مربوطه.
وظایف ادارات ثبت احوال بخشها
45- ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه برابر قوانیل و مفررات.
46- ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات.
47- ثبت واقعه ازدواج و طلاق و نقل تحولات در اسناد سجلی مربوطه.
48- انجام امور مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی.
49- تشکیل هیئتهای حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلی.
50- دفاع از اسناد سجلی در مراجع قضائی برابر قوانین و مقررات.
51- اجرای احکام دادگاهها در اسناد سجلی برابر مقررات.
52- استخراج صور مشمول و واجب التعلیم و تهیه آمارهای مربوطه.
53-  تهیه آمار و وقایع ثبت شده و جداول مربوط برابر دستورالعمل ها در قالب فرمهای مربوط. 54-  ارائه پیشنهاد در زمینه های سجلی ، اداری و مالی به اداره شهرستان.
55- حفط ارتباط مستمربا ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاری با هماهنگی اداره شهرستان.
56- انجام سایر امور مربوطه.

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع