اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

برگزاری اولین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان آبیک درسال1395

درروزشنبه مورخه27/6/95راس ساعت 8صبح اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان آبیک باریاست بغدادی معاون فرماندارشهرستان آبیک ودبیری نیکخواه رئیس  ثبت احوال شهرستان آبیک درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارگردید.دراین جلسه بغدادی ازآغازبرگزاری سرشماری نفوس ومسکن درسال1395درمهرماه خبرداده وثبت وقایع جهت بروزنگهداری آمارحیاتی چهارگانه بسیاربااهمیت دانسته وبه تمام دستگاههای عضوشورادرراستای همکاری بااداره ثبت احوال،تاکیدفراوان نمود.دراین جلسه نیکخواه رئیس ثبت احوال گزارشی ازوقایع حیاتی 5ماهه اول سال1395ارائه ونقطه نظراتی نیزجهت پیشبردثبت بموقع وقایع اعلام وسایراعضاء نیزدراین خصوص نظرات خویش راعنوان نمودند.

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع