اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

بازدیدمدیرکل دفترروابط عمومی وهمکاریهای بین الملل سازمان ثبت احوال کشورازثبت احوال شهرستان آبیک

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال شهرستان آبیک درروز سه شنبه مورخه 18/8/1395سیدمجیدنبوی مدیرکل دفترروابط عمومی وهمکاری های بین الملل سازمان ثبت احوال کشوربه همراه هیاتی ازکارشناسان سازمان ازقسمتهای مختلف اداره ثبت احوال آبیک بازدیدبعمل آوردند.ایشان دراین بازدیدضمن تشکرازمجموعه مدیروپرسنل اداره آبیک همه کارکنان رابه داشتن حسن اخلاق خوب وروابط عمومی بالادربرخوردباارباب رجوع دربسترروابط عمومی سالم وفعال دعوت نمود.درادامه مهران نیکخواه رئیس اداره ثبت احوال ضمن خوشامدگویی به ایشان وهیات همراه سازمان ثبت احوال راسازمانی پویاومردمی عنوان نمودواعلام نمودکه بهترین روابط عمومی هادرهرسازمانی کارکنان آن دستگاه که پیشانی رفتاردرمواجهه بااربابان رجوع بوده می باشند واگرایشان باحسن رفتارخوب و پاسخگوئی  بموقع حوائج اربابان رجوع رارفع نمایندمی توانندالگوی مناسبی درجهت تبلیغات دستگاههای اداری باشند.

لینک سایر ادارات

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال شهرستان آبیک چیست؟

دسترسی سریع